ua ru
01054 Київ, вул.Тургенєвська, буд.38,офіс 102-103

Вихід учасника з ТОВ: актуальні питання

15/02/2017

ТОВ в Україні - найпоширеніша форма правової організації, яку обирають для ведення бізнесу. У такого вибору є декілька переваг: простий спосіб створення і реєстрації, мінімальний фінансовий ризик для учасників, так як вони відповідають лише в межах своїх внесків, а також має досить просту систему управління. Як і в будь-якому бізнесі, між учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю можуть бути конфлікти і суперечності. При виникненні розбіжностей між думками засновників, ситуація ускладнюється недосконалим українським законодавством, яке має значну кількість прогалин.

картинка7Одна з таких прогалин - вихід зі складу Товариства одного з учасників, яке іноді плутають з поняттям відчуження частки в статутному капіталі, що в принципі не одне і те ж саме. Ст. 10 ЗУ «Про господарські товариства» законодавчо визначає право учасника на вихід з ТОВ і право відчужувати свою частку статутного капіталу за процедурою, встановленою Законом, як два окремих поняття. Підміна понять відбувається у зв'язку з тим, що результатом обох процедур буде вихід учасника зі складу та виплата йому частини статутного капіталу.

Як учаснику вийти з ТОВ. Процедура, особливості та юридична основа. Заяву про те, що учасник вирішив вийти зі складу, він подає товариству за 3 місяці до фактичного моменту виходу. Підпис на цій заяві має засвідчити нотаріус. У заяві повинна бути вказана дата виходу і дата написання заяви (3). Порядок виходу юридичної особи з ТОВ вирішується на загальних зборах і оформляється протоколом, підтверджується підписами і посвідчується нотаріально. Однак вказаний момент в законом не врегульований. Та доцільно буде припустити, що окрім самого рішення, юридична особа направляє до товариства лист з повідомленням про прийняте рішення і вказує дату виходу. Момент виходу учасника з Товариства - одне з найбільш дискусійних питань. Законодавчо не визначено момент, після якого учасник вважається таким, що вийшов зі складу ТОВ - в Законі не вказана ні дата, ні подія. Роз'яснення вносить Верховний суд, який визначає моментом виходу - дату надання заяви посадовим особам організації особисто або шляхом передачі представником органу зв'язку.

Таким чином, момент виходу не залежить від рішення загальних зборів та внесення змін до установчих документів ТОВ. Установчі документи, обмежуючі або забороняючі право виходу учасників з організації вказаної правової форми, вважаються протиправними. Зустрічається практика, коли перереєстрація засновників відбувається без скликання загальних зборів і навіть з порушенням терміну, зазначеному у Цивільному кодексі. У такому випадку учасник, виведений зі складу, формально далі буде його учасником. ВСУ визначив, що коли не виконуються обов'язкові дії, передбачені процедурою виходу з товариства одного з учасників, не вносяться відповідні зміни в установчі документи, учасник має право позиватися до ТОВ та пред'являти вимоги внесення змін і перереєстрації змінених установчих документів у зв'язку зі зміною складу учасників. Якщо учасники Товариства не заперечують виходу, загальні збори і голосування є формальністю після того, як один з учасників подав заяву, так як ця дія - добровільний і безумовний акт, який не потребує погодження.

Винесення подібного пункту на голосування зборами буде некоректним, оскільки інші учасники не мають в данному випадку проголосувати проти виходу. Однак збори учасників повинні проголосувати щодо внесення змінених данних до статутних документів та відповідної реєстрації цих змін. Має сенс включити до порядку денного питання щодо порядоку та умов розрахунків з учасником, який заявив про вихід. Враховуйте обов'язково той факт, що в результаті виходу учасника, статутний капітал Товариства зменшується на його частку. При зменшенні капіталу процедура передбачає сповіщення кредиторів. Кредитори в свою чергу мають право вимагати достроково припинити або виконати відповідні зобов'язання товариства та відшкодувати збитки, якщо такі є. Якщо є заперечення у кредиторів, зменшення статутного капіталу Товариства не припустимо. Найчастіше, щоб не проводити додаткові дії та процедури, а також з метою зберегти статутний капітал, учасники ТОВ приймають рішення збільшити свої частки шляхом внесення кожним додаткового вкладу. Це дає можливість зберегти обсяг капіталу таким, яким він був. Порядок розрахунку і виплати частки учасника, що виплачується у зв'язку з виходом учасника - ще одне суперечливе питання.

ЦКУ визначає вартість частки майна пропорційно частці учасника в статутному капіталі. Терміни і процедуру компенсації визначає Закон «Про господарські товариства» та статут Товариства. Вказана частка має бути виплачена учаснику, що прийняв рішення вийти з нього. Після того, як буде затверджено звіт за рік, на протязі якого зі складу Товариства вийшов його учасник, але протягом 12 місяців повинна бути здійснена виплата частини. Виплата внеску може бути здійснена повністю або частково в натуральному вигляді. Ми можемо бачити, що цей процес законодавець детально не регламентує. В той же час процедура може бути організована на основі положень статуту Товариства. Тож основні суперечки між ТОВ та учасниками виникають з приводу дати розрахунку вартості майна, на підставі розміру якої здійснюється виплата. ВГСУ визначає, що вартість майна і величина частини прибутку товариства, які зобов'язане товариство виплатити учаснику, розраховуються на дату заяви учасника про вихід. Подібний підхід - справедливий, оскільки з моменту подачі заяви до моменту фактичної виплати частини капіталу, вартість активів, що належать товариству, може істотно змінитися.

Практика показує, що деякі ТОВ з моменту, коли учасник заявив про вихід, навмисно знецінюють власне майно. Але виплата повинна бути здійснена після того, коли затверджено річний звіт, за рік, в якому учасник вийшов з організації і в період до 12 місяців з моменту виходу (4). Таким чином, датою обчислення вартості майна ТОВ вважається день надання учасником заяви про вихід. Ще одне важливе питання - це склад майна, на підставі якого проводиться розрахунок виплати частини учаснику, який вийшов зі складу товариства.

ВГСУ встановлює (2) що зазначена вартість обчислюється на підставі вартості всіх складових майна: основні засоби, нематеріальні та оборотні активи, майно невиробничого призначення, враховуючи майнові зобов'язання ТОВ. Процедура оцінки також регламентована Постановою ВГСУ (2) і полягає в тому, що учасник має право вимагати провести розрахунки відповідно до ринкової, тобто реальної вартості майна. Якщо учаснику відмовлено, він може через суд вимагати проведення експертної оцінки активів і на її підставі визначити вартість частини майна, яку йому зобов'язані виплатити.

Підводячи підсумок, робимо висновок, що в даний момент законодавчо процедура виходу учасника з ТОВ регулюється не в повній мірі і вимагає актуальних змін і ліквідації прогалин. Нормативні акти, що регламентують вихід учасника зі складу ТОВ: - Постанова Пленуму ВСУ від 24/10/08 No13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» - Постанова Пленуму ВСУ від 25/02/16 No4 «Про деякі питання з практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правопорушень» - Ст. 148 ГК України - Ст. ст. 7, 54 ЗУ «Про господарські товариства»


Поставити питання